درباره رویداد

 

برنامه اجرایی رویداد

بخش اول مارکتینگ و فروش 

99/3/1 پنج شنبه 

ساعت 14 - 18 

بازاریابی : دکتر برزویی - بازاریابی در عصر ویروس کرونا 

رفتار مصرف کننده : دکتر نظری مهرابی - رنسانس در رفتار مصرف کننده

تبلیغات و برند : دکتر مقدم - رفتار هوشمندانه برند ها در دوران بحران چگونه است 

فروش : استاد کیمیایی - اینرسی رهبری و فروش 
بخش دوم استراتژی ، مالی و سرمایه گذاری ، منابع انسانی 

99/3/2 جمعه 

ساعت 14 - 18 

سرمایه گزاری : دکتر صفاری - فرصتهای سرمایه گزاری در سال 99 

استراتژی : دکتر هاشمی - کنترل استراتژیک در فضای مواجهه با بحرانی به نام کرونا 

مالی : دکتر صیقلی - پیش بینی و تجزیه و تحلیل مالی و سرمایه گزاری شرکتها در عصر کرونا و پساکرونا

منابع انسانی : دکتر قربانی  -  بخش دوم استراتژی ، مالی  و سرمایه گذاری ، منابع انسانی
 
 

سخنرانان رویداد

بازاریابی در عصر ویروس کرونا

رنسانس در رفتار مصرف کننده

رفتار هوشمندانه برندها در دوران بحران چگونه است

اینرسی رهبری و فروش

فرصتهای سرمایه گزاری در سال 99

کنترل استراتژیک در فضای مواجهه با بحرانی به نام کرونا

پیش بینی و تجزیه و تحلیل مالی و سرمایه گزاری شرکتها در عصر کرونا و پسا کرونا

20 راهبرد استراتژیک منابع انسانی در سال 99

حامیان رویداد

محل برگزاری رویداد

بصورت آنلاین

راه های تماس با مرکز همایش ماهان
02186046231
02186046237
02186046281