اخبار همایش مدیریت حرفه ای کسب و کار در صنعت زیبایی

اخبار همایش مدیریت حرفه ای کسب و کار در صنعت زیبایی

 

 اولین جلسه شورای سیاست گذاریعنوان خبر :

برگزاری اولین جلسه شورای سیاست گذاری همایش

جزئیات خبر

 


 

دومین جلسه شورای سیاست گذاری

عنوان خبر :

برگزاری دومین جلسه شورای سیاست گذاری همایش

جزئیات خبر

 


 

سومین جلسه شورای سیاست گذاریعنوان خبر :

برگزاری سومین جلسه شورای سیاست گذاری همایش

جزئیات خبر