چابک سازی در سازمان ها و استراتژی های رقابتی

 چابک سازی در سازمان ها و استراتژی های رقابتی

به باور متخصصان هاروارد مدیران خردگرا و عقلایی در طول سی سال گذشته به شدت روی موضوعاتی مثل بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و عملکرد در چارچوب ها و قواعد متمرکز شده اند. با این حال امروزه با تغییرات بوجود آمده، بهره‌وری به نسبت مباحثی نظیر چالاکی و نوآوری دردرجه‌ی دوم اهمیت جای گرفته است .

با آغاز قرن بیست و یکم سازمانها تغییرات اساسی و شدیدی را پیرامون خود تجربه کرده اند. این تغییرات سازمانها را به سمت چالشهای نوینی هدایت می‌کند که عدم توجه به آنها بقا و موفقیت سازمانهای تولیدی را بطور فزاینده‌ای تهدید میکند. این موقعیت حیاتی منجر به آن شده است که بسیاری از سازمانها در اولویت‌های کسب و کار و دیدگاههای استراتژیک خود تجدید نظر کنند و تأکیدات خود را بر سازگاری با تغییرات محیط کسب و کار و پاسخ سریع به نیازهای بازار و مشتری از طریق روشهای نوین همکاری قرار دهند .

سازمانها برای پاسخ به این چالشهای کسب و کار رویکرد نوینی به نام چابکی (Agility) را بر گزیده‌اند.

نظام آموزش چابک  :

نظامی است که توانایی بقا و پیشرفت در یک محیط بسیار رقابتی با تغییرات مستمر و غیر قابل پیش بینی ، بوسیلة واکنش سریع و مؤثر نسبت به تغییرات و همچنین ارائه خدمات بر اساس خواست مشتری را دارد.


امروز دیگر صرفا زمان برنامه ریزی های آموزشی بلند مدت نیست؛ ما در حال حاضر بیشتر از برنامه ریزی استراتژیک به مدیران آموزش استراتژیستی نیاز داریم که سریع ببینند، سریع بشنوند، سریع درک کنند، سریع تصمیم بگیرند، سریع عمل کنند و چون مدیران متولیان فرهنگ سازمان هستند چابک بودن مدیران آموزش و نظام "آموزشی زمینه ساز چابکی سازمانها خواهد بود؛ ضرورت نظام های آموزشی چابک در حال حاضر و سال آینده بیش از هر زمان دیگری معنا و مفهوم یافته است...

بیائید با هم تلاش کنیم...

 

پیام کاربران


هنوز هیچ پیامی ثبت نشده است .

ارسال پیام