گواهینامه حضور در اجلاس
گواهینامه حضور در اجلاس
راهنمایی ( توضیحات ) : جهت صدور گواهینامه در اجلاس جامع مدیران عامل، ارشد و صاحبان کسب و کار، لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.


نام و نام خانوادگی :
 

نام پدر :
 

کد ملی :
  

تلفن همراه :
  

سازمان و سمت :
 

ایمیل :
  

آدرس :
* آدرس دریافت گواهینامه را وارد نمایید
 

کدپستی :
* حتماً کدپستی خود را جهت ارسال گواهینامه ها وارد نمایید.
  

کد بلیت :
* کد بلیت حضور در اجلاس را وارد نمایید