درباره رویداد

اولین همایش سالیانه دیجیتال مارکتینگ با نام دیمارک توسط مرکز سمینارهای کسب و کار ماهان در تیر ماه 1398 برگزار می گردد.

خرید رویداد

برنامه اجرایی رویداد

مطالب مرتبط با رویداد

سخنرانان رویداد

حامیان رویداد

محل برگزاری رویداد

تهران
02186046231
02186046237
02186046281

خرید بلیط